Ettevõtte privaatsuspoliitika

 1. Käesolevad privaatsustingimused (tingimused) informeerivad andmesubjekti Metra AP OÜ (registrikood 10131571) andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel.
 2. Metra AP OÜ töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses sätestatud alusel, milleks peamiselt on leping Metra AP OÜ ja andmesubjekti vahel, õigustatud huvi või andmesubjekti nõusolek. Metra AP OÜ tagab andmesubjektile piisava teabe andmete töötlemise aluste ja ulatuse kohta. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on piiratud töötlemise õigusliku alusega ning minimaalselt vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks.
 3. Metra AP OÜ seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele ning pöördumistele vastavad Metra AP OÜ klienditeenindajad meie müügisalongides või veebis avaldatud telefoninumbritel. Eelistatult palume isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes ühendust võtta spetsiaalsel e-maili aadressil eve@metra.ee
 1. Metra AP OÜ töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel vastutava töötlejana, peamiselt meie toodete ja teenuste müügil ning müügiks pakkumisel.
 2. Metra AP OÜ töötleb vastutava töötlejana andmesubjektiga sõlmitud lepingu alusel isiku andmeid, mis on vajalikud andmesubjektiga sõlmitava lepingu ettevalmistamiseks, lepingupartneri identifitseerimiseks, lepingu ja lepingust tulenevate lisakohustuste vastastikuseks täitmiseks, riiklike ametkondadega suhtlemiseks Metra AP OÜ juriidiliste kohustuste täitmiseks ning õiguslike küsimuste ja vaidluste lahendamiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste ja vastavate kohustuste täitmise kohta.
 3. Metra AP OÜ töötleb vastutava töötlejana õigustatud huvi alusel isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  1. Kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et analüüsi tulemuste abil parendada teenuste ja kaupade valikut ning teha kliendile paremaid pakkumisi;
  2. Metra AP OÜ reklaam- ja infomaterjalide edastamiseks posti või e-posti teel (otseturustus).
  3. Sellel eesmärgil töötleme ennekõike järgmisi isikuandmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste kohta.
 4. Metra AP OÜ arendab pidevalt oma kaupade ning teenuste pakkumist. Andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuse parandamiseks on Metra AP OÜ-l õigus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid lisaks käesolevates tingimustes  nimetatutele. Samadel põhjustel võib Metra AP OÜ-il tekkida vajadus töödelda andmeid ka muudel kui käesolevatest tingimustes sätestatud eesmärkidel. Käesolevas punktis märgitud vajaduse tekkimisel hindab Metra AP OÜ vastava töötlemise õiguspärasust, tagab andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt õigusaktide nõuetele.
 5. Metra AP OÜ säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. Metra AP OÜ ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. Metra AP OÜ säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel.
 6. Andmesubjektil on Metra AP OÜ suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
  1. õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;
  2. õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
  3. õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
  4. õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  5. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
  6. õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
  7. õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.
 7. Punktis 9 märgitud õiguste teostamiseks palub Metra AP OÜ pöörduda punktis 3 märgitud kontaktide poole. Samadel kontaktidel palume pöörduda küsimustega, mis puudutavad isikuandmete töötlemist Metra AP OÜ poolt isikuandmete töötlemiseks volitatud kolmandate isikute poolt.
 8. Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks Metra AP OÜ poolt andmesubjektile lepingujärgse teenuse osutamine. Sellisel juhul on Metra AP OÜ-l õigus keelduda lepingust tulenevate kohustuste täitmisest ning teenuste osutamisest ja/või lõpetada ühepoolselt Metra AP OÜ ja andmesubjekti vahel sõlmitud leping.
 9. Kliendil on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, et Metra AP OÜ töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.
 10. Käesolevad tingimused kehtivad alates 25. mai 2018. Metra AP OÜ võib tingimusi muuta uute tingimuste tervikversiooni kehtestamise kaudu.